【ABP-738】超绝美女彻底地竭尽 吉川莲作品新番车牌

【ABP-738】超绝美女彻底地竭尽 吉川莲作品新番车牌

 <篇名>22.阳明病栀子柏皮汤证《伤寒论》原文∶伤寒身黄发热,栀子柏皮汤主之。内中风之证,忽然昏倒不省人事,《内经》所谓“血之与气并走于上”之大厥也。

至于病多呕吐者,亦因其疏泄之力外无所泻,遂至蓄极而上冲胃口,此多呕吐之所以然也。 本庄黄氏妇,年过四旬,因行经下血不止,彼时愚甫弱冠,为近在比邻,延为诊视,投以寻常治血崩之药不效,病势浸至垂危。

远志∶味酸微辛,性平。继于从龙汤中加萸肉一两,野台参三钱,天冬六钱,煎按∶此证为元气将脱,有危在顷刻之势,重用山萸肉即可随手奏效者,因人之脏腑惟肝主疏泄,人之元气将脱者,恒因肝脏疏泄太过,重用萸肉以收敛之,则其疏泄之机关可使之顿停,即元气可以不脱,此愚从临证实验而得,知山萸肉救脱之力十倍于参、也。

时届晚八点钟,一夜安稳。忆愚少时,曾治一阳明实热大便燥结证,方中用大黄三钱,服后大便未通下,改延他医,方中重用浓朴一两,服后片时出热汗遍体,似喘非喘,气弱不足以息,未逾半日而亡矣。

此证初得其舌苔白时,亦可汗解,然须以大滋真阴之药辅之。古方中有麻黄,皆先将麻黄煮数沸吹去浮沫,然后纳他药,盖以其所浮之沫发性过烈,去之所以使其性麻黄带节发汗之力稍弱,去节则发汗之力较强,今时用者大抵皆不去节,至其根则纯系止汗之品,本是一物,而其根茎之性若是迥殊,非经细心实验,何以知之。

《神农本草经》柴胡主寒热,山茱萸亦主寒热。蒲黄∶味淡微甘微辛,性凉。

Leave a Reply